วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

วิธีการลด Total Cholesterol

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจมี 5 ข้อ
 • อายุ :ชายมากกว่า 45,หญิงอายุมากกว่า 55 ปี
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อน (ชายก่อนอายุ 55 หญิงก่อนอายุ 65 ปี)
 • เป็นความดันโลหิตสูง
 • สูบบุหรี่
 • ค่า HDL<40 มก./ดล
 • ลดอาหารไขมันอิ่มตัวให้น้อยกว่า 10%ของปริมานไขมันทั้งหมด
 • ลดอาหารที่มีไขมันให้น้อยกว่า30%ของพลังทั้งหมดที่ได้ในแต่ละวัน
 • ทานอาหารที่มีกาก
 • คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เป็นไขมันที่ประด้วยกรดไขมัน 3 ชนิดรวมกัน Triglyceride มาจาก

 • จากอาหารที่เรารับประทาน
 • จากการสร้างในตับ

เมื่อเรารับประทานอาหารไขมัน triglyceride และ cholesterol จะถูกดูดซึมในรูปแบบที่เรียกว่า chylomicron

เป็นไขมันอีกชนิดที่พบในกระแสเลือดและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ ปัจจัยที่ทำให้ระดับ triglycerideมีค่าสูงได้แก่

 • อ้วนหรือน้ำหนักเกิน
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • สูบบุหรี่
 • ดื่มสุรามาก
 • รับประทานอาหารพวกแป้งมากเกินไป
 • โรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน โรคไตรั่ว โรคไตวาย
 • การใช้ยาบางชนิดเช่น ยาคุมกำเนิด ยาฮอร์โมน ยาsteroid
 • โรคทางพันธุกรรม

ระดับปกติ

น้อยกว่า 150 มก.%
ระดับปานกลาง อยู่ระหว่าง150-199 มก.%

ระดับสูง

อยู่ระหว่าง 200-499 มก.%

ระดับสูงมาก

มากกว่า 500 มก.%

วิธีการลดระดับtriglyceride

 • ลดอาหารไขมัน

 • ลดอาหารพวกแป้ง
 • ลดแอลกอฮอร์
 • ลดน้ำหนัก
 • หยุดสูบบุหรี่
 • รักษาเบาหวาน
 • High Density Lipoprotein [HDL] cholesterol

  เป็นไขมันที่ดีจะนำเอาcholesterol จากเลือดและอวัยวะอื่นกลับสู่ตับ ดังนั้น HDL จึงทำหน้าที่ป้องกันหลอดเลือดแข็ง

  HDL-Cholesterol Levels

  น้อยกว่า 40 mg/dL

  เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด

  อยู่ระหว่าง 40 to 59 mg/dL

  HDL, ยิ่งสูงยิ่งดี

  มากกว่า 60 mg/dL

  HDL มากกว่า 60 mg/dL จะป้องกันโรคหัวใจ

  สาเหตุที่ทำให้ระดับ HDL มีค่าต่ำได้แก่

  การดูแลผู้ป่วยที่มี HDL ต่ำ

  • พบ ว่าการเพิ่มขึ้นของ HDL เพียงเล็กน้อยก็สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ พบว่าการเพิ่มขึ้นของ HDL 1 mg%จะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ 2-4 %
  Low Density Lipoprotein[LDL] Cholesterol

  Cholesterol ในเลือดส่วนใหญ่อยู่ในรูป LDL และหากมีมากมันจะเกาะตามผนังหลอดเลือดและทำลายผนังหลอดเลือดดังนั้นหากมี LDLมากก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้หลอดเลือดตีบ

  LDL-Cholesterol Levels

  น้อยกว่า 100 mg/dL

  ค่าที่ต้องการ

  100 - 129 mg/dL

  ใกล้ค่ามาตรฐาน

  130 - 159 mg/dL

  สูงปานกลาง

  160 - 189 mg/dL

  สูง

  มากกว่า 190 mg/dL

  สูงมากๆ

  วิธีการลด LDL

  ประโยชน์ของการลด LDL Cholesterol

  จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการลด LDL จะมีผลดีต่อสุขภาพดังนี้

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น